אודות

במהלך שנת 2017, החלה עבודת מטה להקמתה של אגודת יועצים לאיכות סביבה כדי לקדם את השיקולים הסביבתיים בתכנון ואת מעמד היועצים לאיכות הסביבה.

מטרות האגודה, הנן:

קיום איגוד ליועצים בנושאי סביבה אשר יהווה פורום מוכר ומקור מחייב לחבריו לנושאים מקצועיים, ערכיים, משפטיים, אתיים וכלכליים.
קידום רמת התכנון הסביבתי והעלאת המודעות לשיקולי איכות סביבה בחקיקה, בתקינה ובהליכי התכנון.
גיבוש והצגת עמדה מקצועית וערכית בסוגיות סביבתיות שבסדר היום הציבורי, והצגתה בפורומים מתאימים ובפני הציבור הרחב.
קידום מעמדם ועצמאותם של היועצים הסביבתיים בהליכי התכנון.
הגנה על ענייניהם המקצועיים של היועצים הסביבתיים וייצוגם בפני רשויות ממלכתיות ציבוריות, מזמיני עבודות והציבור הכללי.
קיום ימי עיון, כנסים והשתלמויות בתחום התכנון הסביבתי.
ייזום מחקרים ופרסומים מקצועיים.
יצירת קשרים ופעילות משותפת עם ארגונים דומים בעולם.
כמו כן פועלת האגודה ככתובת לריכוז סוגיות שונות העולות מציבור היועצים הסביבתיים וקידומם אל מול הגופים השונים.

הקבלה לאגודה הנה אפשרית בשני מסלולים עיקריים:

1. מסלול חבר מלא היכול להשתתף בכלל פעילויות העמותה לרבות הזכות לבחור ולהיבחר.

2. מסלול עמית היכול להשתתף בכלל הפעילות פרט לזכות לבחור ולהיבחר.

בהתאם לתקנון, רשאיים להצטרך כחברים מלאים לאגודה יועצים סביבתים העומדים בקריטריונים הבאים:

1) בעלי תואר אקדמי ראשון לפחות בתחום ההנדסה או במדעים מדויקים או במדעי הסביבה או בתחום רלוונטי במדעי החברה או הרוח.

2) במשך חמש שנים לפחות מתוך 15 השנים שקדמו להגשת בקשתו עיסוקם

העיקרי הוא אחד או יותר מאלה:

עריכת תסקירי השפעה על הסביבה או חוות דעת סביבתיות רב תחומיות על פי תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה) התשס"ג -2003.
הוראה בתחום איכות הסביבה בקורסים העוסקים בתסקירי השפעה על הסביבה וחוות דעת סביבתיות רב תחומיות במוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג.
כהונה בתפקיד מקצועי בשירות הציבורי במסגרתו טיפל בנושאים סביבתיים רב תחומיים.

רשאים להצטרף כעמיתים:

1) סטודנטים לתארים מתקדמים בתחומי איכות הסביבה במוסדות השכלה גבוהה המוכרים ע"י המל"ג.

2) יועץ סביבתי כהגדרתו בסעיף 3 (ב) לעיל שתחום עיסוקו העיקרי הוא באחד או יותר מתחומי איכות הסביבה המוכרים (כגון יועץ אקוסטי, יועץ זיהום אויר וכו').

עם זאת, לועד האגודה שמורה הזכות לאשר חברות גם ליועצים אשר אינם עומדים בקריטריונים לעיל.
הרישום לאגודה כרוך במילוי טופס הרשמה וכן תשלום 250 ש"ח כדמי רישום ועלות חברות שנתית.
פירוט על האגודה ונהליה נמצא תקנון האגודה
ועד האגודה מקדם בברכה את כלל ציבור העוסקים במלאכת הייעוץ הסביבתית וקורא לכולם לקחת חלק פעיל בפעילות האגודה.
נשמח לקבל כל הצעה לקידום מטרות האגודה ו/או הצעת מטרות ראויות אחרות למייל